top of page

Æterisk Intuitiv ThetaHealer

- til dyr og mennesker

Æterisk Intuitiv ThetaHealer

 

Et ét årigt basisuddannelsesforløb ved Anette Røpke, Animal & Human Spirit.

 

Uddannelsen henvender sig til i forvejen erfarne healere og nybegyndere. Samt kundskaber og teknikker kan ved fuldført uddannelse og beståelse af de fundamentelle test anvendes til at harmonisere både dyr og mennesker.

 

Mulighed for enetimer og at tilmelde sig enkeltstående kursusmoduler i de emner de indgår i uddannelsen.

Se kursusmodul oversigt længere nede i teksten eller under kurser under Animal og Human Spirit.

 

 
Baggrund:

 

 

Livet selv, videnskabens konklusioner og en ny måde at tænke helhedsintegreret på og være bevidst og aware på vil alt sammen i stadig stigende grad koncentrere sig om denne det æteriske legeme, denne enestående substans, som er den egentlige form, efter hvilken alle fysiske legemer i alle af naturens liv og arter dannes.

 

Menneskets bevidsthed er af i dag overvejende fysisk - følelsesmæssig, og eksistensen af de betingede energier er ignoreret, overset og ikkeeksisterende.

 

En af de vigtigste opgaver for de lærde og vise forskere i den subtile substantielle biologi (den usynlige omend strukturerede og systematiserede energi kun sanseligt for individer med esp og udvidet esp, fx højere klarsyn (mentalt orienteret klarsyn) el abstrakt og intuitiv tænkning) er at bevidne eksistensen af det æteriske legeme; den moderne videnskab er således allerede ved at bekræfte det, fordi dens forskning nu har bragt den ind på energiernes område.

Elektroterapi, den voksende erkendelse af at mennesket er elektrisk af natur og forståelsen af selve atomet, som et tilsyneladende livløst objekt, mere er et levende vibrerende væsen, dokumenterer eksistensen af et for de fem sanser usynligt felt i og omkring ethvert levende individ, dyr som menneske.

 

Den kendsgerning, at alle manifesterede former er former for energi, og at menneskets sande form ikke er nogen undtagelse, er videnskabens gave til menneskeheden.

 

Påvisningen af, at lys og materie er synonyme begreber, er også en videnskabelig konklusion.

 

Den moderne videnskabs begrænsning ligger i dens manglende vision; håbet for den moderne videnskab består i, at den virkeligt anerkender sandheden, når der foreligger bevis.

 

Af anerkendte og erfarne forskere der kan nævnes og som mere el mindre anerkender sandheden og som via deres forskning og verificeringer er tæt på og del af sandheden kan nævnes:

 

Sandhed under alle omstændigheder er afgørende, og i den henseende giver videnskaben det ønskede eksempel, skønt den oftest ignorerer og også foragter den ældgamle lære (esoteriske og okkulte lære, okkult betyder "skjult" , altså den skjulte usynlige energilære) om de for de fem sanser usynlige felter af energi i særligt ordnede systematiserede rytmiske strukturer.

De mennesker som der iflg. den ældgamle tibetanske buddhistiske lære: Dzogchen ( Great Perfection) er brudt igennem til det 5 og 6 bevidsthedslag og kan betegnes som oplyste mennesker der oplever stor indre fred, glæde, livsglæde, vitalitet og empati kan se disse lys strenge med "lysperler" på i ordnede strukturer , en type struktur for hvert type individ, organ og artstyper mm.

Disse visioner kaldes tøgalvisioner og er en del af den nonduale bevidsthedstilstand Rigpa en af de ældste "skjulte" lærer i denne verden, en lære der går igen og igen under andre meditative og awareness træningsmetoder hos særligt bevidste og oplyste mennesker i hamle awareness træningssystemer rundt omkring i verden. Mennesker med særlig udviklet empati, helhedssyn og forståelse og indre fred.

De sande mestre, de ægte gode mennesker, hvis tilstedeværelse og rollemodel ”rolle" er af afgørende betydning for denne verden og denne vores menneskeheds eksistens, eksistens i harmoni og overlevelse på den lange bane.

Disse mennesker underviser alle i læren om "det gyldne kar", alle levende skabningers vitalitets givende energetiske felt, det æteriske legeme.

Et elektrisk, elektromagnetisk legeme, altafgørende for det enkelte individs vitalitet og sundhed på alle planer.

 

Om uddannelsen:

 

En fundamental gennemgang og konkret rationel forståelse af det biologisk subtile substantielle æteriske legeme ( "det gyldne kar"  med de tusindvis af gyldne strenge/tråde), dets basis chakrasystem -og meridianbanesystem, nadier og de/det korresponderende biologisk fysisk fysiologiske endokrine kirtelsystem, nervesystem, organsystem, homeostasen, hypofysen og hypothalamus , samt det elektriske -elektromagnetiske og lydbølgesystem( udgående fra nervesystemet korresponderende med meridianbaner/nadie/chakra systemet).

 

Der vil anbefales aktuelle naturvidenskabelige bøger, artikler og links, med information til støtte af underviserens/ernes argumentation og helhedsforståelse både ud fra konkrete rationelle lineære betragtninger og abstrakte empatiske betragtninger og forståelser.

Der vil fremlægges tilgængeligt materiale for den subtile substantielle biologiske dimension korresponderende med den naturvidenskabelige.

 

Dernæst vil der undervises i en fundamental Telepatisk instinktiv og også Telepatisk mental subtil substantiel forståelse, erkendelse og intuitiv aha oplevelse af dette altafgørende energilegeme for det fysiske legemes eksistens.

Dette forudsætter en del praksis og disciplinering af sindet og sindene, som vil opøves under studieforløbet. Heri indgår åndedrætsøvelser, kropsøvelser, vitaliserende øvelser for det mentale og emotionelle og æteriske legemer/planer.

Instinktive og mentale og intuitive telepatiøvelser.

Målet og formålet er enten at kunne esp (ekstra sensorisk perception) sanse det æteriske felt via esp føle eller synssansen.

 

Det til nu til en meget detaljeret indføring i det unikke æteriske legeme/felt, der omgiver og gennemtrænger det fysiske legeme, kroppen og dets funktioner. Samt udover at være mellemled imellem det mentale og emotionelle plan og det fysiske plan, er det et ubetinget uundværligt livgivende energifelt, som kroppen ikke kan eksistere uden.

Det til nu til at nå til den forståelse og også erkendelse ud fra hhv. det konkrete rationelle sind og dernæst abstrakte sind, at gøre det muligt at ændre og modificere mentale, emotionelle og fysiske mindre og større ubalancer. Således at langt flere individer ( dyr og mennesker) kan komme tilbage til deres naturlige tilstand og ikke ende med at være i stor stor smerte og lidelse og til sidst forlade kroppen tidligere end nødvendigt.

 

Der er i alt syv sind, der kan være rigtig meget "i 7 sind":), men de kan også være i sig selv harmoniske og indbyrdes afstemte. Dette er hvad chakralæren vil afsløre i dette uddannelsesforløb.

Både de højst udviklede pattedyr og mennesket, samt de laverestående former for skabninger i dyreriget har syv overordnede chakraer, men i de mest primitive dyregrupper er nogle af chakraerne "kun" i latente tilstande.

 

Formålet med uddannelsesforløbet er at være i stand til via systematiseret, struktureret og streng disciplinering af sit sind/flere sind at kunne via egne bevidste sind igen via den stærke og også gode vilje fra det højere Selv at afstemme og afbalancere hele ens eget  fysiske og energetiske system ved først at afstemme og afbalancere den æteriske dublant i eget system for dernæst at kunne afstemme det fysiske og fysiologiske legeme i et andet individs system , dette vis den æteriske dublant( æteriske legeme). Dette da det fysiske og fysiologiske rent faktisk er en kopi af det energetiske substantielle felt kaldet den æteriske dublant.

 

Den engelske biolog og biokemiker Rubert Sheldrake beskriver dette fundamentale felt, som det morfiske felt. Hans lære gennemgås på studiet. Cellebiologen Bruce Liptons lære om de intelligente celler der via afgørende proteiner primært er styret via indtryk fra omgivelserne gennemgås også for bedre konkret rationel at kunne forstå det energetiske subtile æteriske felt.

 

Naturvidenskabelige fysisk biologisk emner:

 

Gennemgang og basisforståelse via det konkrete rationelle sind, samt om Muligt erkendelse og indsigt via det abstrakte sind og direkte intuitiv viden i flg emner:

 

1. Rupert Sheldrake

Engelsk biokemiker, tidligere modtager af forskningsstipendiat ved the Royal Society og tidligere direktør for studierne i biokemi og cellebiologi på Clare College, Cambridge University. Han har udgivet mere end 80 tekniske papirer og artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter og 20 bøger.

 

"Rubert Sheldrake's contributions Will be recognized One Day on the same level as Thise of Newton and Darwin."

Deepak Chopra

 

Følgende emner herunder vil blive fremhævet og skal indgående studeres for at begribe muligheden for rent naturvidenskabeligt set at telepati eksistere.

Det meget vigtig at være undersøgende og natur videnskabelig nysgerrig og funderet.

En forståelse af et naturvidenskabeligt perspektiv på telepati "i æteren" iblandt dyr og mennesker er det der på sigt vil skabe grobund for en mere verificeret og dermed accepteret tilgang til denne subtile substantielle impressionsvidenskab

 

1. The unsolved problems of Biology. Biologiens uløste problemstillinger.

2. Three theories of Morphogenesis. Tre teorier om morfogenese (udvikling af en biologisk struktur under hele dens udvikling og ved regeneration).

3. The Causes of form. Årsagerne til form opstår. Med fokus på "Form og energi"...!

4. Morphogenetic fields. Morfogenetiske felter ( hvori telepati fx opstår!!).

5. The influence of past forms. Indflydelsen af tidligere former.

6. Instinct and learning. Instinkter og læring( tillært adfærd).

 

Den studerende skal kunne esp sanse hvor dyrenes adfærd stammer fra og sammenhængen mellem denne og dets omgivelser på et subtilt substantielt plan. Dette er nemmest for det konkrete rationelle sind at forstå ved at gennemgå Sheldrakes studier.

 

Og når der er ro på det konkrete regionale sind, så det lettere at opøve det/de højere mentale sind og især det abstrakte sind ( som bl.a. Einstein anvendte meget præcist i din forskning og antagelser af indtryk af en højere Helhedsintegreret indsigt i solsystemets energiers sammenhæng).

2. Bruce Lipton

"Intelligente celler, overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof"

Bruce H. Lipton

Gennemgangen og forståelsen af emnerne i "Intelligente celler " vil give den studerende et konkret og verificeret indblik i hvor kraftfuldt vores sind, tanker og hjerne er og hvorfor det er muligt ,udfra denne viden de får via Bruce Lipton, at vi kan telepatere med andre levende organismer.

Her teksten på bagsiden af bogen Intelligente celler:

"Intelligente celler er et banebrydende værk indenfor den nyere biologi. Den internationale anerkendte cellebiolog, Bruce Lipton, har i mere end 20 år forsket i de mekanismer, hvorigennem celler modtaget og behandler information, og i "Intelligente celler" formidler han denne nye videnskab, kaldet epigenetik."

 

Bruce Liptons forskning viser, at gener og dna ikke, som tidligere antaget, styrer vores biologi; dna bliver i stedet styret af signaler uden for cellen, det vil sige det indre miljø, vi selv skaber blandt andet gennem de energimæssige budskaber, der udgår fra vores positive og negative tanker-hjernefunktionen har således afgørende indvirkning på kroppens celler og ændring af underbevidste og begrænsende overbevisninger skaber derfor grobund for et gunstigt cellemiljø.

 

"Intelligente celler" giver en ny forståelse af forbindelsen mellem krop og sind og kan få vidtrækkende konsekvenser for vores helbred og udviklingsmuligheder. Det er, som Bruce Lipton afdækker det længe savnede forbindelsesled mellem stof og bevidsthed og åbner dørene til en ny livsopfattelse, som kan aktivere de mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof."

 

Bruce Liptons videnskabelige indsigt har ændret hans personlige liv. Hans dybe forståelse af cellebiologien indbefatter eksistensen af en udødelig ånd. Han har oplevet, at hans fysiske velvære er blevet styrket og karakteren af hans daglige liv er blevet væsentligt øget.

 

Følgende emner fra "Intelligente celler" gennemgås på studiet :

 

1. Hvad man kan lære af petriskålen.

2. Det miljøet, din tumpe.

3. Den magiske membran.

4. Den nye fysik: med begge ben plantet solidt i den blå luft.

5. Biologi og overbevisning.

6. Vækst og beskyttelse.

7. Bevidst forældreskab: forældre som genteknologer.

 

Efterskrift: Sjæl, ånd og videnskab.

 

 

Der alle vil give en større forståelse udfra det konkrete rationelle sind om hvordan telepati er muligt naturvidenskabeligt funderet. Samt bygge bro herfra over til det Åndsvidenskabelige og selve impressionsvidenskaben.

 

 

3. Thomas Heimburg:

Membrane biophysics group. Assoc. Professor for theroretical and experimentical Biophysichs at the Niels Bohr Institute.

&Andrew Jackson ,professor in theroretical physichs at the Niels Bohr Institute.

 

Angående deres hypotese om at nervesignaler overføres via lydbølger og ikke ved svag elektrisk strøm.

Og hvilken betydning det har for forståelsen af nervesystemets funktioner og muligheder.

 

4. Allen M Schoen, DVM, MS.

PH.D. Dr.Schoen is One of the pioneers in veterianary Acupunture and natural medicine.

På studiet gennemgås Dr Allens erfaringer og teorier indenfor komplementær terapi.

Dette for først at forstå og dernæst erkende og til sidst integrere i eget energisystem den sidste nye forståelse for Chi og meridianbaner, som iflg. bl.a. dr. Allen Schoen er at verificere for nærværende. Bl.a. har hans og andres forskning ført til forståelsen af at akupunktur virker da der er nogle specifikke kanaler i bindevævet hos dyr og mennesker som består af kollagen og vand og dermed er medie for elektricitet. Og de har bestemte udgangs -og endesteder/punkter.

Disse teorier, hypoteser og empiri vil via Anette sættes i forhold til det æteriske legeme og de andre energilegemer.
Ved opnåelsen af Æterisk syn fremstår fisse kanaler/gyldne strenge meget tydeligt for een disciplinerede ESP person.

Dr. Schoen er en af pionererne indenfor veterinær akupunktur og naturlige terapiformer, opstart og praksis siden 1981. Han er internationalt anerkendt for at introducere konceptet af at integrere imødekommenhed i veterinær medicin og være brobygger mellem konventionel og alternativ medicin.
I 2016 blev han anerkendt som en af de 15 mest indflydelsesrige dyrlæger for at have indført integrativ dyrlægepraksis i 38 år!

Han modtog sin DVM i veterinær medicin fra Cornell University i 1978 og har også en Master Degree i Neurofysiologi og Dyreadfærd fra Illinois Universitet.

Han blev certificeret Veterinær Akupunktør i 1982 og er tidligere præsident i the International Veterinary Acupunture Society og var en af de første certificerede by the American Veterinary Chiropractic Association.
Udover det har han avanceret træning i botanical medicine og homeopathy, og det bedste af det hele er at disse terapier alle er en del af hans dyrlæge praksis.

Han startede the Department of Acupuncture at the Animal Medical Center in NYC ( det største dyrehospital i verden ) i 1982.

Han har skrevet flg. bøger:
1. Veterinary Acupuncture: Ancient Art to Modern Medicine, 1984.
2. Complementary & Alternative Veterinary Medicine : Principles and Practice ( co edited with Susan Wynn, DVM), 1998.
3. Love, Miracles, Animal Healing ( with Pam Proctor), 1995.
4. Kindred Spirits: How the Remarkable Bond Between Humans and Animals Can change the Way they We Live, 2001.
5. Compassionate Equestrians: 25 principles to Live By When Caring for and working with horses, 2015.

  

5. Dan Keown

På dette uddannelsesforløb indgår forståelsen for og dernæst erkendelsen af Dan Keowns forskning i at meridianbaner opstår på fosterplanet ( embryologiske plan)giver mening i forhold til Anettes lære ang de energetiske strenge/kanaler i de energetiske legemer. Hvor dette studie primært fokuserer på det æteriske energetiske plan.

Dr Dan Keown er praktiserende læge i over 20 år, primært i Emergency Medicine men også general surgery and internal medicine.
Fuld registreret med the GMC og passed membership exams to the Royal College of Emergency Medicine.

Dr Keown er meget passioneret omkring the power of acupunture i det at få mennesker tilbage i godt helbred og bevare dem sunde.
Og han er en af de få læger i verden der både er kvalificeret i østerlandsk og vesterlandsk medicin.

Han har studeret i Kina i Beijing hos the late Dr Wang Ju-Yi på instituttet of Channel Diagnosis.

Han er forfatter til:
”The Spark in The Machine, som har været best-celler i Acupunture hos Amazon  i de sidste tre år.

Dr Keowns filosofi omkring sundhed et at vesterlandsk medicin brillierer med at være livstruende, men at Kinesisk medicin er mesterlig i at opnå og vedligeholde et optimalt helbred.

Undervisning og opstart

De studerende arbejder selvstændigt 2-3 x om måneden i 3 timer hver enkelt gang på uddannelsesstedet el andet egnet sted med praktiske opgaver alene eller i en gruppe.

 

Der vil være en mindre skriftlig opgave hver 4-6 uge.

Uddannelsen starter lørdag den 9. juni 2018.

efterfølgende undervisningsdage er som følger:

9. juni

25. august

22. september

3. november

1. december

26. januar

23. februar

23. marts

6. april

Undervisning ved Anette Røpke:

Lørdage i tidsrummet 10:00 -18:00 /19:00

Test

 

20 april 2019

En mundtlig og en praktisk på begge 30 min.

21 april 2019 

En skriftlig på 4 timer.

Emner:

Juni

Naturvidenskabelige emner:

Naturvidenskabelig forskning i esp og telepati.

Hvilke forskere har forsket i hvilke esp og telepatiske emner og kommet frem til hvilke resultater og verificeringer.

Gennemgang af Rupert Sheldrakes teori om de morfiske felter, Jungs kollektive bevidsthed samt Roberto Assagioli’s (kollega til Freud og Jung) forståelse og indsigt i de 7 sind og det højere Selv, som skal erfares og forstås og på sigt erkendes og være en del af ens bevidste nærvær for at opnå højest trivsel i SigSelv som menneske og for at opnå den største og reneste modtagelse og afsendelse af esp og telepatiske indtryk.

 

Åndsvidenskabelige emner:

Hvad er ESP og hvad er forskellen på instinktiv, mental og intuitiv telepati.

Læren om telepati:

1. Området for Telepatisk samspil.

2. Telepatisk arbejde.

3. Tre typer telepati (den instinktive, mentale og intuitive).

 

 

August

Naturvidenskabelige emner:

Rupert Sheldrake:

1.  Biologiens uløste problemstillinger.

2. Tre teorier om morfogenese.

3. Årsagerne til form opstår!!.

Roberto Assagioli:

1. The act of Will.

Den stærke vilje og den gode vilje og foreningen og afbalanceringen af disse to.

 

 

Åndsvidenskabelige emner:

 

Læren om telepati:

 

1. De tre typer telepati ( den instinktive, mentale og intuitive ).

2. De tre involverede energityper.

3. Den tiltagende telepatiske kontakt.

Læren om det æteriske legeme:

 

1. Det æteriske legemes natur.

September

Naturvidenskabelige emner:

 Rubert Sheldrake.

1.  Morfogenetiske felter.

2. Indflydelsen af tidligere former.

3. Instinkter og læring.

 

Åndsvidenskabelige emner:

 

Læren om telepati.

1. Telepatisk gruppearbejde.

 

Læren om det æteriske legeme.

1. Fundamentet for ikke-seperatisme.

 

Læren om rette relationer og Dyreriget udfra et åndeligt perspektiv.

1. Menneskets relationer og ansvarlighed.

 

November

Naturvidenskabelige emner:

Bruce Lipton.

“Intelligente celler, overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof”.

1. Hvad man kan lære af petriskålen.

2. Det miljøet, din tumpe.

3. Den magiske membran.

 

Åndsvidenskabelige emner:

 

Læren om telepati.

1. Impressionsvidenskaben eller videnskaben om indtryk.

 

Læren om det æteriske legeme.

1. Centrene og personligheden.

Læren om rette relationer til dyr og mennesker.

1. Instinkt, intelligens og Intuition.

December

Naturvidenskabelige emner:

Bruce H. Lipton.

“Intelligente celler, overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof”

1. Den nye fysik: med begge ben plantet solidt i den blå luft.

2. Biologi og overbevisning.

 

 

Åndsvidenskabelige emner:

Læren om telepati.

1. Kontakt - den højeste videnskab.

 

Læren om det æteriske legeme.

1. Den æteriske dublet. Almindelig beskrivelse.

Helbredsauraen. Biologisk Subtil substantiel kemi og naturvidenskabelig fysik.

 

Læren om rette relationer.

1. Individualisering (indenfor rigerne).

 

Januar 2019

Naturvidenskabelige emner:

Bruce H. Lipton.

“Intelligente celler, overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof”.

1. Vækst og beskyttelse.

2. Bevidst forældreskab.

Sjæl, ånd og videnskab.

 

Åndsvidenskabelige emner:

 

Læren om telepati.

Mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser.

 

Læren om det æteriske legeme.

Mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser.

 

Læren om rette relationer til dyr og mennesker.

1. Domistikation.

 

 

Februar 2019

 

Naturvidenskabelige emner:

Bruce H.Lipton.

“Intelligente celler, overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof”.

1. Sjæl, ånd og videnskab.

Dr. Dan Keown’s teorier og forskning om og i at meridianbaner opstår på fosterplanet.

“The spark in Machine”.

 

 

Åndsvidenskabelige emner:

Læren om telepati.

1. Intuitive ( åndelige), mentale, emotionelle, instinktive og fysiske praktiske øvelser.

 

Læren om det æteriske legeme.

1. Intuitive, mentale, emotionale, instinktive og fysiske øvelser.

 

Læren om rette relationer til dur og mennesker.

1. Devariget, de intelligente bevidsthedsformer der “holder” på former på forskellige energiplaner og de fysiske planer.

Marts 2019

Naturvidenskabelige emner:

Dr. Allan Schoen’s forskning og teorier omkring de kanaler der findes i bindevævet hos dyr og mennesker og som via den kollagen og vand forbindelse der er i disse kanaler, der er er medie for elektricitet og dermed kan forklare virkningen af akupunktur og forståelsen for chi og indtryk fra det især fysiske , men også mentale og emotionelle plan. Altså mind into matter. Hvor får vi indtrykkene fra fra dyr og mennesker når de især er i fysiske ubalancer og hvordan?

 

 

Åndsvidenskabelige emner:

 

Læren om telepati.

1. Intuitive, mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser.

 

Læren om det æteriske legeme.

1. Intuitive, mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser for at erfare og erkende mellem Esp og telepatiske indtryk og den altid tilstedeværende æter og æteriske legene.

 

Læren om rette relationer til dyr og mennesker.

2. Kæden af væren.

April 2019

Naturvidenskabelige emner:

1. Thomas Heimburgers forskning og teorier om at nervesignaler overføres via lydbølger og ikke ved svag elektrisk strøm. Og hvilken betydning det har for at forstå nervesystemets funktioner og muligheder.

 

Åndsvidenskabelige emner: 

Opsamling af alt gennemgået på studiet !

 

 

Læren om telepati.

1. Intuitive, mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser i esp og Telepatisk kontakt med dyr og mennesker .

 

 

Læren om det æteriske legeme.

1. Intuitive, mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser i esp og Telepatisk kontakt med det æteriske legeme hos dyr og mennesker.

 

 

Læren om rette relationer med dyr og mennesker.

1. Intuitive, mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser med dyr og mennesker.

Priser:

Selve uddannelsen til Telepatisk Æterisk Healer koster 57.000,- for 12 måneder.

Uddannelsen er kompetencegivende og derfor uden moms.

Pris57.000,- (beløbet er momsfrit)

Betalingsformer:

A.
Hele beløbet betales d. 15. maj 2018.

B.
Depositum på 12.000,- betales d. 25. maj 2018.
Rate 1 på 30.000,- betales d. 1. juli 2018.
Rate 2 på 30.000,- betales d. 1. oktober 2018.

Beløb i alt: 62.000,-

C.
Depositum på 12.000,- betales d. 25. maj 2018.
Rate 1 på 20.000,- betales d. 1. juli 2018.
Rate 2 på 20.000,- betales d. 1. oktober 2018.
Rate 3 på 15.000,- betales d. 1. december 2018.

Beløb i alt: 67.000,-

D.
Depositum på 12.000,- betales d. 25. maj 2018.
Rate 1 på 20.000,- betales d. 1. juli 2018.
Rate 2 på 15.000,- betales d. 1. oktober 2018.
Rate 3 på 15.000,- betales d. 1. december 2018.
Rate 4 på 10.000,- betales d. 1. marts 2019.

Beløb i alt: 72.000,-
bottom of page