top of page

ESP Helhedsintegreret Vejleder

ESP Helhedsintegreret Vejleder

Et ét årigt basisuddannelsesforløb i aktivering og disciplinering af ESP sanserne.

 

V/Anette Røpke, Human Spirit.

 

Mulighed for enkeltstående kurser i de emner der indgår i uddannelsen.

 

Baggrund

 

Mennesker og dyr har udviklet instinktiv telepati. Men udover den instinktive telepati har mennesker udviklet flere ESP sanser. De fleste mennesker anvender oftest mest ubevidst, instinktiv telepati og kun sjældent mental telepati og andre af ESP sanserne. Ganske få mennesker mestre alle ESP registreringsmuligheder med høj bevidsthed. Dette kræver en generel høj selviagttagelse, awareness og decentralisering af personligheden (lav selvoptagethed og evnen til ikke at tage noget personligt!!), regelmæssige rette meditationer, ret motion og kost, samt korrekt anvendelse af Den gode vilje og Den stærke vilje.

 

Om Uddannelsen

 

Uddannelsen er en basisuddannelse med fokus på ret forståelse og anvendelse af de højere ESP sanser med det formål at vejlede mennesker i at udnytte deres potentiale

Træningen i, forståelsen for og indsigten i menneskets ESP evner (ekstra sensoriske perception), vil give den nødvendige evne til at praktisere i at vejlede alle typer mennesker i alle typer af livssituationer.

Det betyder at de studerende vil lære at disciplinere deres ESP via studiet. Det en særlig fordel for enhver der er særlig sensitiv og har en aktiv og høj ESP, især hvis den ikke er disciplineret og giver det enkelte menneske for stor indføling i andre på ubehagelig måde.

 

Klarsyn (clairvoyance) og fx klarhørelse er dele af de udvidede sanser, ESP.

På studiet bliver alle udvidede sanser gennemgået og forstået, men der er fokus på den højere impressionsvidenskab.

Dog er det vigtig at have kendskab til de andre udvidede sansninger for at vide hvornår hvilken sans anvendes fremfor en anden.

 

Uddannelsen henvender sig til alle med interesse for og ægte respekt og empati for mennesker.

Og som har den højere bevidste hensigt at ville forbedre menneskers vilkår og trivsel på alle planer. Dette i forhold til alle menneskerelationer og dette også på tværs af alle mennesker.

Uddannelsen retter henvendelse til det menneske der gerne vil opnå den rette forståelse for menneskets hele natur (helhedsintegreret forståelse af mennesker), dette via forståelsen for og indsigten i menneskets forskellige mere eller mindre aktive og abstrakte intelligenser (de 12 intelligenser contra de 12 dimensioner) og den indsigt vores latente eller aktive ekstra sensitive perception, ESP, som har mulighed for at give os afhængigt af dets aktivitet og udviklingsforløb og niveau.

Efter endt uddannelse skal det være muligt at opnå en ESP kontakt med alle mennesker.

Nogle studerende vil ende med at mestre "ESP Tracking Technic", at finde forsvundne mennesker.

Dette uddannelsesforløb henvender sig til mennesker, der vil opnå en dybere forståelse og indsigt i de universelle naturlovregelmæssigheder og der gør både instinktiv, mental og intuitiv telepati mulig.

Dermed vil studiet af subtile energetiske indtryk og viden om registrering og impressionist være et centralt emne under hele forløbet.

Den studerende vil få et systematiseret og struktureret indblik i egne mulige evner som menneske i sig selv og som det særlige unikke individ hver især er.

 

Studiet er og kan også betragtes som et studie i egne ESP evner og disciplinering af disse og egen udvikling af finere kvaliteter som menneske, karakterforædling.

Studiet vil højne den enkelteste selvværd, selvtillid og selvstændighed, da den studerende under forløbet vil blive "mere sig selv" og lære sig selv og sine evner, grænser og styrker bedre at kende.

 

Den studerende vil opleve en forhøjet awareness og selvforståelse og opleve som individsamhørigheden og enheden med the Ovnenes, det ene i alt, med Naturen, med dyrene, med menneskene, med alt og intet!

Det skaber forøget vitalitet og livsglæde.

 

Uddannelsen er delt op i Biologisk fysiske verificerede fænomener ( Naturvidenskabelige fakta) og Biologisk subtile substantielle emner (åndsvidenskabelige fakta, for dem der har så højt udviklede ESP evner at de rent faktisk! kan sanse subtile fænomener på det subtile ikke sanselige niveau for de fem fysiske sanser og teknik der ikke evner højere ESP sansninger) Altså endnu ikke naturvidenskabeligt verificeret på mangel af naturvidenskabelige forskere og iagttagere med det rette aktiverede udvidede ESP sansesæt, samt teknik udviklet til at måle disse højere energier/dimensioner/ bevægelser/indtryk af mangel på bedre og endnu ikke anvendt anerkendt udtryk/begreb for det der eksisterer, men er svært at beskrive ud fra nogle kræfter der registrere på anden vis.

 

Dette da uddannelsesudvikler er interesseret i et uddannelsesforløb, der er så naturvidenskabeligt funderet som muligt under de nutidige verdslige betingelser, men samtidigt anerkender og anvender de subtile energetiske kræfter i sind, krop og sjæl, og hjerne og de 7 sind, som underviser har studeret iblandt Østens vise mænd i Tibet og Indien i 22 år. Dvs. de studerende kan med fordel for deres udvikling af ESP sansningen være åbne for det de ikke kender til… endnu…. men skal til at sanse og erfare på et sanseniveau og mentalt kategoriserende systematiserende niveau, så det kan lagres i hjerne og i sindet, så de studerende kan bevæge sig videre i endnu mere komplekse og abstrakt intelligente erfarings og erkendelses verdener via de pressioner der forefindes der.

Derfor henvender uddannelsen sig både til mennesker, der primært navigerer i dagsbevidstheden via de primære rationelle mentalt analyserende intelligenser, samt til de mennesker der primært navigerer i dagsbevidstheden via de intelligenser der oftest går under betegnelsen den sociale intelligens, den naturalistiske intelligens og den eksistentielle intelligens.

 

Med andre ord, så bliver der taget hensyn på studiet til den enkelte studerende og dennes samlede pakke af specifikt individuelle aktiverede (mest gentaget) sanser, emotioner, følelser og intelligenser.

 

En indføring i de modulariserede intelligenser iflg. Blandt andre Howard Gardner vil ske i starten af studiet, så alle er sig bevidst hvor deres stærke og mindre stærke (mest gentagne og mindst gentagne) intelligente evner er. Dette vil også ske ang. det fysiske plan, det emotionelle og følelsesmæssige plan, samt resten af det mentale plan.

 

Uddannelsen er endvidere delt op i en fysisk del med kropslige øvelser til smidiggørelse af fysikken, fysiologien og nervesystemet. Samt en del med fokus på smidiggørelse og transformation i det emotionelle og følelsesmæssige legeme, blandt andet via meditative træningsteknikker, samt mentale evner.

Dette for at aktivere den instinktive telepati så godt som muligt.

 

Derefter med den rette meditative træning, kost og motion og tankevirksomhed kan den rette energetiske transformation aktiveres på rette tid med rette timing for ikke at forcere uønskede kræfter, og da kan sjælsbevidstheden kontaktes og integreres i det lavere 3 dimensionale energisystem for at aktivere den rette mentale telepati.

Sluttelig kan selve Sjælen, det højere Selv (Roberto Assagioli`s fine betegnelse af Sjælen) kontaktes og integreres og den intuitive telepati aktiveres.

 

Sidstnævnte hører dog til overbygningen af ESP Helhedsintegreret Vejleder uddannelserne

 

Oversigt over emner der indgår på det et-årige studieforløb:

Naturvidenskabelige, fysisk biologiske emner

 

Gennemgang og basisforståelse af:

"Morphic Resonance, the Nature of Formative Causation"

 

 

Rubert Sheldrake PH.D.

Engelsk biokemiker, tidligere modtager af forskningsstipendiat ved the Royal Society og tidligere direktør for studierne i biokemi og cellebiologi på Clare College, Cambridge University. Han har udgivet mere end 80 tekniske papirer og artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter og 20 bøger.

 

"Rubert Sheldrake's contributions Will be recognized One Day on the same level as Thise of Newton and Darwin."

Deepak Chopra

 

Følgende emner herunder vil blive fremhævet og skal indgående studeres for at begribe muligheden for rent naturvidenskabeligt set at telepati eksistere.

Det meget vigtig at være undersøgende og natur videnskabelig nysgerrig og funderet.

En forståelse af et naturvidenskabeligt perspektiv på telepati "i æteren" iblandt dyr og mennesker er det der på sigt vil skabe grobund for en mere verificeret og dermed accepteret tilgang til denne subtile substantielle impressionsvidenskab

 

1. The unsolved problems of Biology. Biologiens uløste problemstillinger.

2. Three theories of Morphogenesis. Tre teorier om morfogenese (udvikling af en biologisk struktur under hele dens udvikling og ved regeneration).

3. The Causes of form. Årsagerne til form opstår. Med fokus på "Form og energi"...!

4. Morphogenetic fields. Morfogenetiske felter ( hvori telepati fx opstår!!).

5. The influence of past forms. Indflydelsen af tidligere former.

6. Instinct and learning. Instinkter og læring( tillært adfærd).

 

Den studerende skal kunne esp sanse hvor dyrenes adfærd stammer fra og sammenhængen mellem denne og dets omgivelser på et subtilt substantielt plan. Dette er nemmest for det konkrete rationelle sind at forstå ved at gennemgå Sheldrakes studier.

 

Og når der er ro på det konkrete regionale sind, så det lettere at opøve det/de højere mentale sind og især det abstrakte sind ( som bl.a. Einstein anvendte meget præcist i din forskning og antagelser af indtryk af en højere Helhedsintegreret indsigt i solsystemets energiers sammenhæng).

 

 

Gennemgang og konkret rationel forståelse af:

Bruce H. Lipton

"Intelligente celler, overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof"

Gennemgangen og forståelsen af emnerne i "Intelligente celler " vil give den studerende et konkret og verificeret indblik i hvor kraftfuldt vores sind, tanker og hjerne er og hvorfor det er muligt, udfra denne viden de får via Bruce Lipton, at vi kan telepatere med andre levende organismer.

Her teksten på bagsiden af bogen Intelligente celler:

"Intelligente celler er et banebrydende værk indenfor den nyere biologi. Den internationale anerkendte cellebiolog, Bruce Lipton, har i mere end 20 år forsket i de mekanismer, hvorigennem celler modtaget og behandler information, og i "Intelligente celler" formidler han denne nye videnskab, kaldet epigenetik."

 

Bruce Liptons forskning viser, at gener og dna ikke, som tidligere antaget, styrer vores biologi; dna bliver i stedet styret af signaler uden for cellen, det vil sige det indre miljø, vi selv skaber blandt andet gennem de energimæssige budskaber, der udgår fra vores positive og negative tanker-hjernefunktionen har således afgørende indvirkning på kroppens celler og ændring af underbevidste og begrænsende overbevisninger skaber derfor grobund for et gunstigt cellemiljø.

 

"Intelligente celler" giver en ny forståelse af forbindelsen mellem krop og sind og kan få vidtrækkende konsekvenser for vores helbred og udviklingsmuligheder. Det er, som Bruce Lipton afdækker det længe savnede forbindelsesled mellem stof og bevidsthed og åbner dørene til en ny livsopfattelse, som kan aktivere de mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof."

 

Bruce Liptons videnskabelige indsigt har ændret hans personlige liv. Hans dybe forståelse af cellebiologien indbefatter eksistensen af en udødelig ånd. Han har oplevet, at hans fysiske velvære er blevet styrket og karakteren af hans daglige liv er blevet væsentligt øget.

 

Følgende emner fra "Intelligente celler" gennemgås på studiet :

 

1. Hvad man kan lære af petriskålen.

2. Det miljøet, din tumpe.

3. Den magiske membran.

4. Den nye fysik: med begge ben plantet solidt i den blå luft.

5. Biologi og overbevisning.

6. Vækst og beskyttelse.

7. Bevidst forældreskab: forældre som genteknologer.

 

Efterskrift: Sjæl, ånd og videnskab.

 

 

Der alle vil give en større forståelse udfra det konkrete rationelle sind om hvordan telepati er muligt naturvidenskabeligt funderet. Samt bygge bro herfra over til det Åndsvidenskabelige og selve impressionsvidenskaben.

Allen M Schoen, DVM, MS.

PH.D. Dr.Schoen is One of the pioneers in veterianary Acupunture and natural medicine.

På studiet gennemgås Dr Allens erfaringer og teorier indenfor komplementær terapi.

Dette for først at forstå og dernæst erkende og til sidst integrere i eget energisystem den sidste nye forståelse for Chi og meridianbaner, som iflg. bl.a. dr. Allen Schoen er at verificere for nærværende. Bl.a. har hans og andres forskning ført til forståelsen af at akupunktur virker da der er nogle specifikke kanaler i bindevævet hos dyr og mennesker som består af kollagen og vand og dermed er medie for elektricitet. Og de har bestemte udgangs -og endesteder/punkter.

Disse teorier, hypoteser og empiri vil via Anette sættes i forhold til det æteriske legeme og de andre energilegemer.
Ved opnåelsen af Æterisk syn fremstår fisse kanaler/gyldne strenge meget tydeligt for een disciplinerede ESP person.

Dr. Schoen er en af pionererne indenfor veterinær akupunktur og naturlige terapiformer, opstart og praksis siden 1981. Han er internationalt anerkendt for at introducere konceptet af at integrere imødekommenhed i veterinær medicin og være brobygger mellem konventionel og alternativ medicin.
I 2016 blev han anerkendt som en af de 15 mest indflydelsesrige dyrlæger for at have indført integrativ dyrlægepraksis i 38 år!

Han modtog sin DVM i veterinær medicin fra Cornell University i 1978 og har også en Master Degree i Neurofysiologi og Dyreadfærd fra Illinois Universitet.

Han blev certificeret Veterinær Akupunktør i 1982 og er tidligere præsident i the International Veterinary Acupunture Society og var en af de første certificerede by the American Veterinary Chiropractic Association.
Udover det har han avanceret træning i botanical medicine og homeopathy, og det bedste af det hele er at disse terapier alle er en del af hans dyrlæge praksis.

Han startede the Department of Acupuncture at the Animal Medical Center in NYC ( det største dyrehospital i verden ) i 1982.

Han har skrevet flg. bøger:
1. Veterinary Acupuncture: Ancient Art to Modern Medicine, 1984.
2. Complementary & Alternative Veterinary Medicine : Principles and Practice ( co edited with Susan Wynn, DVM), 1998.
3. Love, Miracles, Animal Healing ( with Pam Proctor), 1995.
4. Kindred Spirits: How the Remarkable Bond Between Humans and Animals Can change the Way they We Live, 2001.
5. Compassionate Equestrians: 25 principles to Live By When Caring for and working with horses, 2015.

  

Dan Keown

På dette uddannelsesforløb indgår forståelsen for og dernæst erkendelsen af Dan Keowns forskning i at meridianbaner opstår på fosterplanet ( embryologiske plan)giver mening i forhold til Anettes lære ang de energetiske strenge/kanaler i de energetiske legemer. Hvor dette studie primært fokuserer på det æteriske energetiske plan.

Dr Dan Keown er praktiserende læge i over 20 år, primært i Emergency Medicine men også general surgery and internal medicine.
Fuld registreret med the GMC og passed membership exams to the Royal College of Emergency Medicine.

Dr Keown er meget passioneret omkring the power of acupunture i det at få mennesker tilbage i godt helbred og bevare dem sunde.
Og han er en af de få læger i verden der både er kvalificeret i østerlandsk og vesterlandsk medicin.

Han har studeret i Kina i Beijing hos the late Dr Wang Ju-Yi på instituttet of Channel Diagnosis.

Han er forfatter til:
”The Spark in The Machine, som har været best-celler i Acupunture hos Amazon  i de sidste tre år.

Dr Keowns filosofi omkring sundhed et at vesterlandsk medicin brillierer med at være livstruende, men at Kinesisk medicin er mesterlig i at opnå og vedligeholde et optimalt helbred.

 

 

Andre brobyggende emner imellem ånd og stof vil bla. Findes og gennemgås fra flg. bøger:
 

1. Universet i seks dimensioner, magi, mystik og alkymi i et videnskabeligt perspektiv. Illobrand von Ludwiger.

2. Træernes hemmelige liv. Peter Wohlleben.

3. Life on the Edge, the coming of Age of Quantum Biology. Jim Al-Khalili and Johnjoe McFadden.

 

Med flere.

 

 

Åndsvidenskabelige, subtile substantielle biologiske emner.
1 del:

Læren om telepati:

 

1. Området for ESP og intuitiv telepati samspil.

2. ESP og intuitiv telepati arbejde.

3. Tre typer telepati (den instinktive, mentale og intuitive).

4. De tre involverede energityper.

5. Den tiltagende ESP kontakt.

6. Telepatisk gruppearbejde.

7. Impressionsvidenskaben eller videnskaben om indtryk.

 

8. Kontakt - den højeste videnskab.

 

 

2 del:

Læren om det æteriske legeme:

 

1. Det æteriske legemes natur.

2. Fundamentet for ikke-seperatisme.

 

3. Centrene og personligheden.

 

3 del:

Læren om Menneskeriget, ud fra et åndeligt perspektiv.

1. Menneskets relationer og ansvarlighed.

2. Instinkt, intelligens og intuition.

3. Individualisering ( indenfor rigerne).

4. Domistikation (her er det en fordel at have læst og nogenlunde konkret rationel forstået Rubert Sheldrakes "Morfisk resonanse").

5. Devariget, de intelligente bevidsthedsenheder der "holder på former på forskellige energiplaner og de fysiske planer).

6. Kæden af Væren ( og kæden af energibevidstheder i evig cirkulation ).

Andre læringer og emner vil lineært rationelt planlagt forekomme og abstrakt intuitivt spontant Læring opstå ud fra ret timing.

Undervisning og opstart, maj 2018

De studerende arbejder selvstændigt 2-3 x om måneden i 3 timer hver enkelt gang på uddannelsesstedet el andet egnet sted med praktiske opgaver alene eller i en gruppe.

 

Der vil være en mindre skriftlig opgave hver 4-6 uge.

Undervisningsdage - søndage 10:00 - 18:00 med Anette Røpke

Uddannelsen starter op søndag den 20. maj 2018.

20. maj

17. juni

26. august

23. september

4. november

2. december

27. januar 2019

24. februar

10. marts

Test:

20. april 2019

En mundtlig og en praktisk på begge 30 min.

21. april 2019 

En skriftlig på 4 timer.

Maj

Naturvidenskabelige emner:

Naturvidenskabelig forskning i esp og telepati.

Hvilke forskere har forsket i hvilke esp og telepatiske emner og kommet frem til hvilke resultater og verificeringer.

Gennemgang af Rupert Sheldrakes teori om de morfiske felter, Jungs kollektive bevidsthed samt Roberto Assagioli’s (kollega til Freud og Jung ) forståelse og indsigt i de 7 sind og det højere Selv, som skal erfares og forstås og på sigt erkendes og være en del af ens bevidste nærvær for at opnå højest trivsel i SigSelv som menneske og for at opnå den største og reneste modtagelse og afsendelse af esp og telepatiske indtryk.

Åndsvidenskabelige emner:

Hvad er ESP og hvad er forskellen på instinktiv, mental og intuitiv telepati.

Læren om telepati:

1. Området for Telepatisk samspil.

2. Telepatisk arbejde.

3. Tre typer telepati ( den instinktive, mentale og intuitive).

Juni

 

Naturvidenskabelige emner:

Rupert Sheldrake:

1.  Biologiens uløste problemstillinger.

2. Tre teorier om morfogenese.

3. Årsagerne til form opstår!!.

Roberto Assagioli:

1. The act of Will.

Den stærke vilje og den gode vilje og foreningen og afbalanceringen af disse to.

Åndsvidenskabelige emner:

Læren om telepati:

 

1. De tre typer telepati ( den instinktive, mentale og intuitive ).

2. De tre involverede energityper.

3. Den tiltagende telepatiske kontakt.

 

Læren om det æteriske legeme:

 

1. Det æteriske legemes natur.

 

 

August

Naturvidenskabelige emner:

 Rubert Sheldrake.

1.  Morfogenetiske felter.

2. Indflydelsen af tidligere former.

3. Instinkter og læring.

Åndsvidenskabelige emner:

Læren om telepati.

1. Telepatisk gruppearbejde.

Læren om det æteriske legeme.

1. Fundamentet for ikke-seperatisme.

Læren om rette relationer og Dyreriget udfra et åndeligt perspektiv.

1. Menneskets relationer og ansvarlighed.

 

September 

Naturvidenskabelige emner:

Bruce Lipton.

“Intelligente celler, overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof”.

1. Hvad man kan lære af petriskålen.

2. Det miljøet, din tumpe.

3. Den magiske membran.

Åndsvidenskabelige emner:

Læren om telepati.

1. Impressionsvidenskaben eller videnskaben om indtryk.

Læren om det æteriske legeme.

1. Centrene og personligheden.

Læren om rette relationer til dyr og mennesker.

1. Instinkt, intelligens og Intuition.

November

Naturvidenskabelige emner:

Bruce H. Lipton.

“Intelligente celler, overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof”

1. Den nye fysik: med begge ben plantet solidt i den blå luft.

2. Biologi og overbevisning.

 

Åndsvidenskabelige emner:

Læren om telepati.

1. Kontakt - den højeste videnskab.

Læren om det æteriske legeme.

1. Den æteriske dublet. Almindelig beskrivelse.

Helbredsauraen. Biologisk Subtil substantiel kemi og naturvidenskabelig fysik.

Læren om rette relationer.

1. Individualisering (indenfor rigerne).

December

Naturvidenskabelige emner:

Bruce H. Lipton.

“Intelligente celler, overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof”.

1. Vækst og beskyttelse.

2. Bevidst forældreskab.

Sjæl, ånd og videnskab.

Åndsvidenskabelige emner:

Læren om telepati.

Mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser.

Læren om det æteriske legeme.

Mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser.

 

Læren om rette relationer til dyr og mennesker.

1. Domistikation.

 

 

Januar 2019

Naturvidenskabelige emner:

Bruce H.Lipton.

“Intelligente celler, overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof”.

1. Sjæl, ånd og videnskab.

Dr. Dan Keown’s teorier og forskning om og i at meridianbaner opstår på fosterplanet.

“The spark in Machine”.

Åndsvidenskabelige emner:

Læren om telepati.

1. Intuitive ( åndelige), mentale, emotionelle, instinktive og fysiske praktiske øvelser.

 

Læren om det æteriske legeme.

1. Intuitive, mentale, emotionale, instinktive og fysiske øvelser.

 

 

Læren om rette relationer til dur og mennesker.

1. Devariget, de intelligente bevidsthedsformer der “holder” på former på forskellige energiplaner og de fysiske planer.

 

 

Februar 2019

Naturvidenskabelige emner:

Dr. Allan Schoen’s forskning og teorier omkring de kanaler der findes i bindevævet hos dyr og mennesker og som via den kollagen og vand forbindelse der er i disse kanaler, der er er medie for elektricitet og dermed kan forklare virkningen af akupunktur og forståelsen for chi og indtryk fra det især fysiske , men også mentale og emotionelle plan. Altså mind into matter. Hvor får vi indtrykkene fra fra dyr og mennesker når de især er i fysiske ubalancer og hvordan?

 

Åndsvidenskabelige emner:

Læren om telepati.

1. Intuitive, mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser.

 

Læren om det æteriske legeme.

1. Intuitive, mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser for at erfare og erkende mellem Esp og telepatiske indtryk og den altid tilstedeværende æter og æteriske legene.

 

Læren om rette relationer til dyr og mennesker.

2. Kæden af væren.

 

 

Marts 2019

Naturvidenskabelige emner:

1. Thomas Heimburgers forskning og teorier om at nervesignaler overføres via lydbølger og ikke ved svag elektrisk strøm. Og hvilken betydning det har for at forstå nervesystemets funktioner og muligheder.

Åndsvidenskabelige emner:

Opsamling af alt gennemgået på studiet !

Læren om telepati.

1. Intuitive, mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser i esp og Telepatisk kontakt med dyr og mennesker .

Læren om det æteriske legeme.

1. Intuitive, mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser i esp og Telepatisk kontakt med det æteriske legeme hos dyr og mennesker.

Læren om rette relationer med dyr og mennesker.

1. Intuitive, mentale, emotionelle, instinktive og fysiske øvelser med dyr og mennesker.

Priser:

Selve uddannelsen til Telepatisk Helhedsintegreret Dyrevejleder koster 57.000,- for 12 måneder.

Uddannelsen er kompetencegivende og derfor uden moms.

 

Prisen er inkluderet en dyregruppe.

Ved tilvalg af andre dyregrupper, koster det 9.000,- pr stk. til ekstra undervisning

Pris57.000,- (beløbet er momsfrit)

Betalingsformer:

A.
Hele beløbet betales d. 10. maj 2018.

B.
Depositum på 12.000,- betales d. 10. maj 2018.
Rate 1 på 30.000,- betales d. 1. juli 2018.
Rate 2 på 30.000,- betales d. 1. oktober 2018.

Beløb ialt: 62.000,-

C.
Depositum på 12.000,- betales d. 10. maj 2018.
Rate 1 på 20.000,- betales d. 1. juli 2018.
Rate 2 på 20.000,- betales d. 1. oktober 2018.
Rate 3 på 15.000,- betales d. 1. december 2019.

Beløb ialt: 67.000,-

D.
Depositum på 12.000,- betales d. 10. maj 2018.
Rate 1 på 20.000,- betales d. 1. juli 2018.
Rate 2 på 15.000,- betales d. 1. oktober 2018.
Rate 3 på 15.000,- betales d. 1. december 2018.
Rate 4 på 10.000,- betales d. 1. februar 2019.

Beløb ialt: 72.000,-.
bottom of page